Pravni portal mojepravo.net

Propisi Republike Srbije

. U bazi se nalazi prečišćeni tekstovi propisa R Srbije. Za svaki propis možete videti i originalni tekst izmena i dopuna.

Propise koje ne nađete u našoj bazi možete zatražiti na temi Treba mi propis, a mi ćemo se potruditi da ga što pre objavimo.


UPUTSTVO ZA PRETRAGU
ODABERITE NIVO - ukoliko u listi ispod ovog naslova selektujete npr. Srbija - u tabeli će biti prikazni samo republički propisi.
ODABERITE OBLAST - ukoliko iz liste ispod ovog naslova selektujete npr. Pravosuđe - u tabeli će biti prikazni samo propisi iz ove oblasti.
PRETRAGA PO NASLOVU - ukoliko u polje za unos ispod ovog naslova upišite npr. KRIVIČNI - u tabeli će biti prikazni samo oni propisi koji u svom naslovu sadrže reč "krivični".
KOMBINACIJA FITERA - moguće je kombinovati sva tri filtera za jednu pretagu.
UPOTREBA CTR TASTERA - ako držite Ctr taster pritisnut možete klikom miša odabrati više OBLASTI za jednu pretragu - to znači da možete npr. odabrati prikaz svih propisa iz oblasti Pravosuđe i Sudski postupci.
PRIKAZ - U tabeleli se prikazuje 15 propisa po stranic. Za prilaz propisa na sledećim stranicama odaberite broj stranice iz padajućeg boxa ili kliknite na strelicu.

NOVA PRETRAGA - klikom na Prikaži sve u koloni Oblast i Nivo poništićete prethodno primenjeni filter. Sve to možete učiniti klikoma na link PONIŠTI u levom gornjem uglu.

Odaberite nivo
Odaberite pravnu oblast
Pretraga po nazivu
Zemlja Kategorija Naziv
Srbija Državno uređenje Zakon o opštem upravnom postupku
Srbija Državno uređenje Zakon o upravnoj inspekciji
Srbija Državno uređenje Zakon o prebivalištu i boravištu građana
Srbija Državno uređenje Zakon o finansiranju političkih aktivnosti
Srbija Državno uređenje Zakon o ministarstvima
Srbija Pravosuđe Zakon o javnom beležništvu  
Srbija Pravosuđe Statut Advokatske komore Srbije
Srbija Pravosuđe Zakon o advokaturi  
Srbija Pravosuđe Zakon o uređenju sudova  
Srbija Sudski postupci Zakon o parničnom postupku
Srbija Sudski postupci Zakon o upravnim sporovima
Srbija Sudski postupci Zakon o vanparničnom postupku
Srbija Sudski postupci Zakonik o krivičnom postupku 2012
Srbija Sudski postupci Zakon o izvršenju i obezbeđenju  
Srbija Sudski postupci Zakon o autorsokm i srodnim pravima
Srbija Imovinsko pravo Zakon o nasleđivanju
Srbija Imovinsko pravo Zakon o državnom premeru i katastru
Srbija Imovinsko pravo Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama  
Srbija Imovinsko pravo Zakon o prometu nepokretnosti
Srbija Imovinsko pravo Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
Srbija Imovinsko pravo Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
Srbija Imovinsko pravo Zakon o hipoteci  
Srbija Imovinsko pravo Zakon o javnoj svojini
Srbija Imovinsko pravo Zakon o autorskom i srodnim pravima
Srbija Kazneno pravo Zakonik o krivičnom postupku  
Srbija Kazneno pravo Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Srbija Kazneno pravo Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom
Srbija Kazneno pravo Zakon o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku
Srbija Kazneno pravo Zakon o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodice
Srbija Ekologija i ljudska prava Zakon o divljači i lovstvu  
Srbija Ekologija i ljudska prava Zakon o dobrobiti životinja
Srbija Ekologija i ljudska prava Zakon o azilu
Srbija Ekologija i ljudska prava Zakon o zabrani diskriminacije
Srbija Ekologija i ljudska prava Zakon o ravnopravnosti polova
Srbija Ekologija i ljudska prava  Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe
Srbija Ekologija i ljudska prava Zakon o tržišnom nadzoru
Srbija Ekologija i ljudska prava Zakon o zabrani biološkog oružja
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Zakon o radu
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Zakon o evidencijama u oblasti rada  
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Porodični zakon  
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom  
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima  
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Zakon o socijalnoj zaštiti
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu  
Srbija Radno, porodično i socijalno pravo Zakon o bezbednosti hrane  
Srbija Privredno pravo Zakon o finansijskom lizingu
Srbija Privredno pravo  Zakon o tržištu kapitala
Srbija Privredno pravo Zakon o bankama
Srbija Privredno pravo Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
Srbija Privredno pravo  Zakon o zaštiti poslovne tajne
Srbija Privredno pravo Zakon o Agenciji za privredne registre
Srbija Privredno pravo Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
Srbija Privredno pravo Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava
Srbija Privredno pravo Zakon o elektronskom potpisu  
Srbija Privredno pravo Zakon o elektronskom dokumentu  
Srbija Privredno pravo Zakon o elektronskoj trgovini
Srbija Privredne delatnosti Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
Srbija Privredne delatnosti  Zakon o pomorskoj plovidbi
Srbija Privredne delatnosti Zakon o komunalnim delatnostima
Srbija Privredne delatnosti Zakon o energetici
Srbija Privredne delatnosti Zakon o igrama na sreću
Srbija Neprivredne delatnosti Zakon o mladima
Srbija Neprivredne delatnosti  Zakon o sportu
Srbija Neprivredne delatnosti  Zakon o kinematografiji
Srbija Neprivredne delatnosti  Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti
Srbija Neprivredne delatnosti Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi
Srbija Neprivredne delatnosti Zakon o obaveznom primerku publikacija
Srbija Neprivredne delatnosti Zakon o optičkim diskovima
Srbija Neprivredne delatnosti Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima
Srbija Javne finansije  Carinski zakon
Srbija Javne finansije Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala
  Ostali propis Helsinški završni akt
  Ostali propis Zakon o Povelji Ujedinenih nacija
  Ostali propis Deklaracija nezavisnosti Kongresa SAD
Srbija Istorijski propisi Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Srbija Istorijski propisi Gradanski zakonik za Kraljevinu Srbiju
Srbija Istorijski propisi Pravila o udruženju javnih pravozastupnika u Srbiji iz 1886. godine
Srbija Istorijski propisi Zakon o pravozastupnicima Kneževine Srbije iz 1862. godine
Srbija Arhiva propisa Zakon o parničnom postupku - Stari

edukacija

Pravni saveti

Pravni Tekstovi

Istorijski pravni akti

Knjige

Ako želiš da dete živi sa bogovima, poducavaj ga filozofiji, a ako želiš da živi sa ljudima, poducavaj ga retorici“ (Sokratov ucenik Antisten, fragm. 173)

Sima AvramovicKnjiga prof. dr Sime Avramovica Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup predstavlja plod dugogodišnjeg istraživanja i prakticnog rada u oblasti pedagogije besedništva, koje je autor ostvarivao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Centra za besedništvo Institutio oratoria, kroz predavanja predmeta Retorika, kao i tokom organizovanja i priprema petnaestak generacija studenata za takmicenje u besedništvu.
Više informacija, kao i izvode iz knjige možete naći ovde

Sajtovi veštaka

Veštak iz oblasti poljoprivrede Branislav Jovanović

PravosuĐe

Reizbor sudija