Pravni portal mojepravo.net

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Servisne informacije

Kontakt

     
logo
  Naziv Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  Adresa Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
  E-mail pravni@.ius.bg.ac.rs
  Web www.ius.bg.ac.rs
  Telefon centrale 011.3027..600
       

Dekanat

       
  Dekan prof. dr Sima Avramović
Mirko Vasiljević
     
     
     
  Telefoni 011.3022.700
  Fax 011.3221.299  
  E-mail pravni@.ius.bg.ac.rs  
       

Sekretarijat

     
Miljko Valjarević
  Sekretar Pravnog fakulteta Miljko Valjarević, diplomirani pravnik
  Tehnički sekretar
(kontakt sa Sekretarom)
Mirjana Graovac
  Telefoni 011.3026.667
     

Odnosi s javnošću

     
Dragiša Potić
  PR menadžer Dragiša Potić, diplomirani pravnik
  Telefon 011.3027.725; 011.3027.776
  E-mai potic@.ius.bg.ac.rs
     

Studentska pitanja

       
  Šef odseka Ljubomir Vujović, diplomirani pravnik  
  Telefon 011.3027.675  
  E-mai ljuba@.ius.bg.ac.rs  
       
  Dežurni šalter    
  Radno vreme 13.00 - 17.00 časova  
  Telefon 011.3027.672  
       
  Šalter I studentski krediti, stipendije, povlastice  
  Radno vreme 08.00 - 13.00 časova  
  Telefon 011.3027.672  
       
  Šalter II Raspored polaganja ispita, režim studija  
  Radno vreme 08:00 - 11.00 časova  
  Telefon 011.3027.672  
       
  Šalter II Studentski krediti, stipendije, povlastice  
  Radno vreme 11.00 - 13.00 časova  
  Telefon 011.3027.672  
       
  Šalter III Ispisnice, uverenja, duplikati indexa  
  Radno vreme 08.00 - 11.00 časova  
  Telefon 011.3027.672  
       
  Poslediplomske studije Jelena Tešić i Jasmina Alibegović  
  Telefon 011.3027-677  
  E-mai pds@.ius.bg.ac.rs  
       

Biblioteka

       
  Upravnica Dr Svetlana Mirčov, bibliotekar-savetnik  
  E-mai mircov@.ius.bg.ac.rs  
       
  Rad sa korisnicima    
  Radno vreme 08.00 - 19.00 časova  
  Telefon 011.3027.735  
       
  Knjižara- skriptarnica    
  Radno vreme 08.00 - 18.00 časova  
  Telefon 011.3027.728  
       

Računovodstvo

       
  Telefon 011.3027.644  
  Račun 840-1439666-55  
  PIB 101729152  
  Matični broj 07032579  
  Šifra delatnosti (stara) 120145  
  Šifra delatnosti (nova) 80325  
       

Šifre plaćanja

       
  REDOVNE STUDIJE    
  šifra 10 prijava ispita I naknadna prijava ispita   
  šifra 20 promena ispitivača     
  šifra 21 odlaganje                                                                     
  šifra 200 pripremna nastava     
  šifra 201 prijava na konkurs za upis na fakultet    
  šifra 25 članska karta za biblioteku   
  šifra 30 upis,obnova godine I troškovi studija    
  šifra 31 uplata za sticanje diplome više stručne spreme    
  šifra 40 relazi, priznavanje ispita, promene smera, naknadna overa semestra ,naknadni upis, duplikati ,overe, revers, diplome ,ispisnice       
       
  POSLEDIPLOMSKE STUDIJE    
  šifra 50 magistarske I doktorske studije   
  šifra 501 smer pravnoteorijskih nauka  
  šifra 502 smer pravnoistorijskih nauka     
  šifra 503 smer građanskopravnih nauka    
  šifra 504 smer krivičnih nauka         
  šifra 505 smer privrednopravnih nauka      
  šifra 506 smer finansijskopravnih nauka    
  šifra 507 smer za međunarodno privreno pravo      
  šifra 508 smer za autorsko pravo I pravo industrijske svojine  
  šifra 509 smer za međunarodno privredno pravo  
  šifra 510 smer za radno pravo I pravo socijalnog osiguranja   
  šifra 511 smer za upravno pravo I nauku o upravljanju  
  šifra 512 smer za ustavno pravo I politički sistem        
  šifra 513 smer pravnoekonomskih nauka    
  šifra 514 smer pravnosocioloških nauka           
  šifra 515 smer ekonomskih analiza prava      
  šifra 516 smer za pravo Evropske unije       
       
  SPECIJALISTIČKE STUDIJE:    
  šifra 70 specijalistički kurs:Pravo evropske  unije   
  šifra 71 specijalistički kurs :Budžetski postupak   
  šifra 72 specijalistički kurs:Medijacije      
  šifra 73 specijalistički kurs:Energetika     
  šifra 74 pravosudni ispit          
       
  STRANI DRŽAVLJAN    
  šifra 90 upis I obnova