Pravni portal mojepravo.net

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Osnovne studije

1. GODINA

 

Predmeti 1. semestra

Časova nedeljno

ESPB

Uvod u pravo
6
9
Rimsko pravo
4
7
Uporedna pravna tradicija
3
6
Strani jezik
5
8
     

Predmeti 2. semestra

Časova nedeljno

ESPB

Ustavno pravo
7
11
Nacionalna istorija države i prava
3
6
Osnovi sociologije sa sociologijom prava
4
7
Pravna informatika (veština)
3
6
     

2. GODINA

 

Predmeti 1.I semestra

Časova nedeljno

ESPB

Građansko pravo - opšti deo i Stvarno pravo
7
11
Porodično pravo
3
7
Osnovi ekonomije
4
8
     

Predmeti 2. semestra

Časova nedeljno

ESPB

Krivično pravo
7
11
Nasledno pravo
3
8
     
PREDMET SA SMERA:    
     
Kriminologija sa pravom izvršenja krivičnih sankcija (pravosudno - upravni smer)
3
6
Ekonomsko pravo (poslovnopravni smer)
3
6
Politički sistem (pravosudno - upravni smer)
3
6

 

3. GODINA

 

Predmeti 1. semestra

Časova nedeljno

ESPB

Upravno pravo
5
9
Krivično procesno pravo
5
9
Kompanijsko pravo
4
7
     
JEDAN PREDMET SA SMERA:    
     
Kriminalistika
3
6
Pravo privrednih prestupa i prekršaja
3
6
Crkveno pravo
3
6
     

Predmeti 2. semestra

Časova nedeljno

ESPB

Obligaciono pravo
7
10
Međunarodno javno pravo
5
8
Pravo evropskih integracija
3
7
     
JEDAN OPCIONI PREDMET    
     
Retorika
2
4
Sudska psihologija
2
4
Autonomno pravo
2
4
Parlamentarno pravo
2
4
Studije roda
2
4
Posebno upravno pravo
2
4
Diplomatsko i konzularno pravo
2
4
Manjinska prava
2
4

 

4. GODINA

 

Predmeti 1. semestra

Časova nedeljno

ESPB

Trgovinsko pravo
5
7
Radno i socijalno pravo
5
8
Poresko pravo
4
7
     
JEDAN PREDMET SA SMERA:    
     
Pravna medicina (pravosudno - upravni smer)
3
6
Saobraćajno pravo (poslovnopravni smer)
3
6
Političke i pravne teorije (teorijskopravni smer)
3
6
     

Predmeti 2. semestra

Časova nedeljno

ESPB

Građansko procesno pravo
6
8
Međunarodno privatno pravo
4
7
     
JEDAN PREDMET SA SMERA:    
     
Organizovani kriminalitet
(pravosudno - upravni smer)
3
6
Berzansko pravo (poslovnopravni smer)
3
6
Filozofija prava (teorijskopravni smer)
3
6
JEDAN OPCIONI PREDMET    
Ekološko pravo
2
4
Pravosudno organizaciono pravo
2
4
Simulacija suđenja (Moot Court)
2
4
Međunarodni odnosi
2
4
Međunarodno humanitarno pravo
2
4
Međunarodno radno pravo
2
4
Pravo lokalne samouprave
2
4
Pisanje pravnih akata
2
4
     
PISMENI RAD ILI ISTRAŽIVAČKA PRAKSA IZ:    
     
Građanskog procesnog prava  
7
Krivičnog procesnog prava  
7
Upravnog prava  
7
Obligacionog prava  
7
Međunarodnog javnog prava  
7
Trgovačkog prava  
7
Radnog i socijalnog prava  
7
Međunarodnog privatnog prava  
7
Poreskog prava  
7
Kompanijskog prava  
7